หน้าหลัก frontpage swordsman
ข้อมูลเกม story swordsman
ข่าวสาร allnews swordsman
ดาวน์โหลด download swordsman
เว้บบอร์ด webbord swordsman
แจ้งปัญหา gm support swordsman
ข้อมูลเกม head game swordsman
bottommenu swordsman
วิชาปราณกาย swordsman
วิชาปราณกาย display swordsman

วิชาปราณกาย swordsman

   วิชาปราณกายสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 3 ประเภท คือ วิชาตัวเบา, วิชา
ก้าวพริบตา และวิชากลยุทธโดยวิชาปราณกาย
เหล่านี้จะช่วยทำให้ตัวละคร มี
ความสามารถในการเคลื่อนที่ หรือช่วยเสริมในด้านการต่อสู้ได้ โดยมีรายละ
เอียดดังนี้


วิชาตัวเบา

วิชาปราณกาย swordsman

การกระโดดขึ้นกลางอากาศ

วิชาปราณกาย swordsman

การร่อนบนอากาศ

   สำหรับวิชาตัวเบา คือ การกระโดดขึ้นไปกลางอากาศ จะมีผลทำให้ตัวละคร
สามารถกระโดดกลางอากาศได้ต่อเนื่องถึง 4 ครั้ง เมื่ออยู่กลางอากาศผู้เล่นยัง
สามารถบังคับให้ตัวละครร่อนไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อลงสู่พื้นได้


วิชาก้าวพริบตา

วิชาปราณกาย วิชาก้าวพริบตา swordsman

   วิชาก้าวพริบตา เป็นวิชาที่ทำให้ตัวละครสามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ทำให้
หลบหลีกหนีจากศัตรู หรือแม้แต่พุ่งด้วยความเร็วเข้าโจมตีศัตรูก็ทำได้เช่นกัน


วิชาปราณกาย วิชาก้าวพริบตา swordsman

   นอกจากนั้นวิชาก้าวพริบตายังมีผลทำให้ผู้เล่นบัคับให้ตัวละครของตนเองวิ่ง
ไปบนผิวน้ำได้อีกด้วย


วิชากลยุทธ
   วิชากลยุทธจะมีผลเชื่อมโยงเกี่ยวกับการต่อสู้ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ตัว
ละครสามารถต่อสู้ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยวิชาในสายนี้ ตัวละครจะสามารถ
ฟื้นฟู HP&MP รวมไปถึงการตั้งการ์ดยกอาวุธที่ตนเองใช้ขึ้นมาป้องกัน เพื่อลด
ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เป็นต้น
bar bottom swordsman
footage swordsman