หน้าหลัก frontpage swordsman
ข้อมูลเกม story swordsman
ข่าวสาร allnews swordsman
ดาวน์โหลด download swordsman
เว็บบอร์ด webbord swordsman
แจ้งปัญหา report swordsman
แจ้งปัญหา swordsman
all bottommenu swordsman
กฎกติกา swordsman
display rule swordsman

- บทลงโทษผู้กระทำความผิดในเกม
- ข้อกำหนดในการให้บริการกรณีไอดีโดนแฮ็ก
- กฎ กติกา มารยาทในการใช้เวปบอร์ด


บทลงโทษผู้กระทำความผิดใด ๆ ในเกม SWORDSMAN ONLINE

หมวดทั่วไป

   ห้ามมิให้ตั้งชื่อตัวละครเหมือนหรือคล้ายหรือมีลักษณะใด ๆ ที่อ่านได้และมีความหมายอัน
เข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง และสถาบัน พระมหากษัตริย์

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เพื่อทำการตักเตือนและเปลี่ยนชื่อตัวละคร
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 3650 วัน

   ห้ามมิให้ตั้งชื่อเหมือนหรือคล้าย หรือมีลักษณะใด ๆ ที่อ่านได้และ/หรือ มีความหมายอันทำ
ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็น บุคคลสำคัญของสังคม/การเมือง/ผู้นำทางศาสนา/ชื่อองค์กรใดๆ

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เพื่อทำการตักเตือนและเปลี่ยนชื่อตัวละคร
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เพื่อเปลี่ยนชื่อตัวละคร
- ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 365 วัน

   ห้ามมิให้ตั้งชื่อใด ๆ ที่เป็นการสื่อถึงความทีมงาน หรือทำให้บุคคลอื่นใดเข้าใจผิดว่าเป็นหนึ่ง
ในทีมงาน หรือแอบอ้างว่าเป็น ทีมงานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 365 วัน

ห้ามมิให้ใช้คำหยาบ/คำที่มีความหมายคล้าย/คำผวนอันมีความหมายไปในทางหยาบ/คำที่อ่าน
ได้เป็นคำหยาบ ในการ พูดคุยระหว่างกันเป็นการส่วนตัว หรือการพูดคุยที่สามารถมองเห็นได้ใน
ช่องทางสาธารณะของเกม อันเป็นเหตุให้เกิด การทะเลาะวิวาท หรือการยุยงให้เกิดความแตก
แยกในสังคม และ/หรือ ความมั่นคง แห่ง ชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย์

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เพื่อทำการตักเตือน
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 7 วัน
- ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
- ครั้งที่ 4 : Ban ID เป็นเวลา 180 วัน
- ครั้งต่อไป เพิ่มโทษการ Ban เป็นเท่าตัวของครั้งล่าสุด

   ห้ามมิให้ลงโฆษณาเกมอื่น/สินค้า/รูปภาพ/Link อันมีลิขสิทธิ์ ที่มิได้มีข้อเกี่ยวข้องกับเกม
SWORDSMAN ONLINE ผู้ลงข้อความ นั้น ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิด ที่จะเกิดขึ้น
ทั้งหมด ห้ามมิให้ประกาศข้อความซื้อขาย ID/Item/Gold หรือ Item ในเกมอื่น ๆ ใด รวมถึง
ข้อความที่มีความหมายไปในทาง ซื้อขายสินค้าข้างต้น ไม่ว่าเป็นสกุลเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

- ครั้งที่ 1 : Ban ID 30 วัน
- ครั้งที่ 2 : Ban ID 60 วัน
- ครั้งที่ 3 : Ban ID 60 วัน
- ครั้งต่อไป เพิ่มโทษเท่าตัวจากครั้งล่าสุด หรือสุดแล้วแต่ความผิดที่กระทำโดยอยู่ในการ
  พิจารณาของทีมงานเป็นหลัก

    เจ้าของ ID ตามข้อมูลการลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ทีเกิดขึ้น
กับตัวละคร ไม่ว่าผู้เล่นในขณะนั้น จะเป็นใครก็ตาม

    กรณีที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ข้างต้น ทีมงานขอ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา/ลงโทษ/ ระงับการให้บริการ ID ใด ๆ ตามเห็นสมควร

   ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฏข้อบังคับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า

   ผู้เล่นต้องทำการแจ้งเรื่อง ภายใน 7วันหลังจากที่เกิดปัญหาเกิดขึ้น โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับดำเนินการใดๆหลังจาก เกิดเหตุ 7 วันไปแล้ว

   การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


หมวด Hack และอื่น ๆ


    ผู้ที่ทำการ Hack ผู้อื่นในเกม จะมีบทลงโทษดังนี้

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 60 วัน
- ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 180 วัน
- ครั้งที่ 4 : Ban ID เป็นเวลา 365 วัน

   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด มีโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการ Ban ID ถาวร สำหรับ ID ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด โดยมี LV ต่ำกว่า 50 โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแจ้ง/ร้องขอให้ ทีมงานดำเนินการใด ๆ อันเป็นเท็จ ซึ่งส่งผลให้บุคคล
ที่สามที่ถูกเกล่าถึงเกิดความเดือดร้อน เสียหาย ผู้ที่แจ้ง/ร้องขอจะต้องรับโทษดังนี้

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 15 วัน
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
- ครั้งที่ 3 : ตัดสิทธิ์ในการแจ้งดำเนินการใด ๆ

ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นอื่นใดนอกเหนือจากโปรแกรมเกม SWORDS MAN รวมถึงโปรแกรม
แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเข้า มาสู่ระบบ อันเป็นเหตุให้เกิดความเหลือมล้ำในการใช้งาน

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 7 วัน
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
- ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 180 วัน

   ห้ามมิให้ใช้ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกม SWORDS MAN ในการหาผลประโยชน์ หรือ
กระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความ ได้เปรียบต่อผู้เล่นและระบบการเล่นของเกม SWORDS MAN
ผู้ฝ่าผืนมีความผิดดังนี้

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 180 วัน
- ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 365 วัน
- ครั้งที่ 4 : ลบตัวละคร และ/หรือ ลบสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ

   หมายเหตุ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มโทษโดยไม่ต้องแจ้งให้ททราบล่วงหน้า

   เจ้าของ ID ตามข้อมูลการลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ทีเกิดขึ้นกับ
ตัวละคร ไม่ว่าผู้เล่นในขณะนั้น จะเป็นใครก็ตาม กรณีที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ข้างต้น ทีมงาน
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา/ลงโทษ/ระงับการให้บริการ ID ใด ๆ ตามเห็นสมควร ทีมงานขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฏข้อบังคับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสิน
ของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ข้อกำหนดในการให้บริการกรณีไอดีโดนแฮ็ก (Hack)

1. ID เกมที่สามารถแจ้งเพื่อให้บริษัทพิจารณาดำเนินการคืนไอเท็มภายในเกมจะต้องเป็น ID
  ที่ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นของตนเองทั้งหมดเท่านั้น

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่เปิดใช้ warehouse Lock ของเกมแล้วเท่านั้น

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการคืน Item กรณีถูก Hack จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ID เท่านั้น

4. ผู้แจ้งกรณีโดน Hack ต้องแจ้งข้อมูลของสิ่งของที่หายไปให้ถูกต้อง โดยทีมงานจะพิจารณา
    จากข้อมูลที่ได้รับมาแล้วเท่านั้น

5. ผู้เล่นต้องทำการแจ้ง Hack ภายใน 7 วันหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้น โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์
    ไม่รับดำเนินการใด ๆ หลังจาก เกิดเหตุ 7 วันไปแล้ว

6. ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการระงับ ID ของผู้เล่นที่มีปัญหาโดน Hack ไว้เป็นการชั่วคราว
    ตามระยะเวลาอันเห็นสมควร ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลทางด้านการตรวจสอบ

7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ID ใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ Hack ทั้งรับของมา ไว้ใน
    ตัวเอง หรือเป็น ID ที่ส่งผ่าน หรือ เป็น ID ที่ขายของออกไป โดยไม่จำเป็นต้อง
    แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคืนของให้ตามความเหมาะสม โดยผู้แจ้งตกลงที่จะไม่เรียกร้อง
    การเยียวยาใดและ/หรือความ เสียหายใด ๆ จากบริษัทกรณีบริษัทปฏิเสธไม่รับพิจารณาคืน
    ของให้แก่ผู้เล่น

9. ผู้แจ้งตกลงและรับทราบว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ กับ ID ที่ทราบว่าโดน Hack ไม่ว่ากรณีใด ๆ
    ทั้งสิ้น หากบริษัทตรวจพบ การกระทำดังเกล่า บริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ

10.บริษัทจะดำเนินการคืน Item ให้ภายใน 7 วันทำการ โดยเริ่มไม่นับวันแจ้งที่ลูกค้าได้ทำการ
    แจ้งเรื่องเข้ามา

11.ผู้แจ้งตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลที่แจ้งเป็นความจริงทั้งสิ้น
    หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นความจริง ผู้แจ้งตกลงและยินยอมให้บริษัท
    ดำเนิน การระงับการใช้งาน ID ที่แจ้ง รวมถึง ID อื่นที่ลงทะเบียนภายใต้ ID หลักเดียวกัน และ/หรือ
    ID เกมอื่นๆ ที่ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลเดียวกับ ID ที่แจ้ง และ/หรือ ID อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้ง
    ทั้งหมด เป็นการถาวร โดยผู้แจ้งตกลงไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆ จาก
    บริษัทอันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID แบบถาวร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

12.กรณีที่ทีมงานไม่สามารถคืนของได้โดยเหตุผลทางด้านเทคนิคใด ๆ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์คืน
    ของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันให้แทน

13.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด

14.ผู้แจ้งตกลงและยอมรับให้บริษัท เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบและข้อกำหนดนี้โดย
    ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า

15.ผู้แจ้งยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขระเบียบและข้อกำหนดนี้ทุกประการและผู้แจ้งตกลงจะไม่เรียกร้อง
    ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท อันเนื่องจากการถูกระงับการใช้งาน ID


กฏ กติกา และมารยาทในการใช้งานเวปบอร์ด

ทีมงานขอประกาศกฏสำหรับเวปบอร์ดเพื่อความเป็นปรกติเรียบร้อยและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
ทุกท่านดังนี้

- ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีอันดีงาม
 ของไทย และ/หรือ ข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่เป็นการพาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และ
 สถาบันพระมหากษัตริย์

- ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย คำพ้อง คำผวน คำที่อ่านได้หรือส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม
  ในการลงข้อความแสดง ความคิดเห็น เวปบอร์ด

- ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัว
  บุคคล ทั้งนี้รวมไปถึง คำผวน คำพ้อง คำที่อ่านได้ หรือส่อความหมายไปถึงตัวบุคคล หรือองค์กรใดๆ
  อันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและองค์กรนั้น ๆ

- ห้ามมิให้ลงโฆษณาเกมอื่น/สินค้า/รูปภาพ/Link อันมีลิขสิทธิ์ ที่มิได้มีข้อเกี่ยวข้องกับเกม SOWRDSMAN
 ผู้ลงข้อความนั้น ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด

- ห้ามมิให้ประกาศข้อความซื้อขาย ID/Item/Gold หรือ Item ในเกมอื่น ๆ ใด รวมถึงข้อความที่มีความ
  หมายไปในทางซื้อขาย สินค้าข้างต้น ไม่ว่าเป็นสกุลเงินใด ๆ ทั้งสิ้น - ผู้ดูแล เวปบอร์ด นี้ ขอสงวนสิทธิ์ใน
  การแก้ไข,ลบ, lock กระทู้ที่ทีมงานเห็นว่าไม่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฏการให้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ ,link, หรือข้อความที่ไม่ เหมาะสม เพื่อป้องกันการเผยแพร่ของสิ่ง
  ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

บทลงโทษสำหรับผู้ผิดกฏการใช้บริการเวปบอร์ด

- ครั้งที่ 1 : Ban ID ของ เวปบอร์ด และทำการตักเตือน
- ครั้งที่ 2 : Ban ID ของ เวปบอร์ด เป็นเวลา 7 วัน
- ครั้งที่ 3 : Ban ID ของ เวปบอร์ด เป็นเวลา 30 วัน
- ครั้งที่ 4 : Ban ID ของ เวปบอร์ด เป็นเวลา 180 วัน
- ครั้งที่ 5 : Ban ID ของ เวปบอร์ด เป็นเวลา 365 วัน

bat bottom swordsman
footpage swordsman